Πιστοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 ενώ στις αρχές του 2017 να προχωρήσει στον σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την Εμπορία και Ανασυσκευασία Χημικών Προϊόντων και Παραγωγής Σιλικόνης και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Στόχος της εταιρίας είναι η κάλυψη όσον το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας αγοράς και η ταυτόχρονη επέκταση στις γειτονικές αγορές. Για την επίτευξη των παραπάνω στοχεύουμε στα εξής:

Επιλογή προμηθευτών

 • Με προϊόντα νέας τεχνολογίας
 • Υψηλή ποιότητα Α’ υλών
 • Καλύτερη δυνατή διαχείριση κόστους εισαγωγών

Εσωτερική οργανωτική δομή

 • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού
 • Συνεχής επιμόρφωση – εκπαίδευση
 • Άρτια κατανομή αρμοδιοτήτων
 • Ψηφιοποίηση εσωτερικών διεργασιών διοίκησης – αποθήκευσης – παραδόσεων

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Ορθή επιλογή προϊόντων βάσει απαιτήσεων του πελάτη
 • Ταχεία εξυπηρέτηση
 • Τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Συνεχής ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα/ διαδικασίες/ τεχνολογίες

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.:

 • Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της και στην ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από την Διοίκηση της Εταιρίας.


EN ISO 9001:2008

Από το 2008 η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τους τομείς: Εμπορία Χημικών Προϊόντων και Εξοπλισμού για Επιμεταλλώσεις και Παραγωγή και Εμπορία Σιλικόνης.

certificate